Polityka Prywatności

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego www.nazielonym.pl, jest: Fundacja Na Zielonym z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 35, KRS: 0000644323, NIP: 6312665741, REGON: 365732269 zwanej dalej „Administratorem”.

Kontakt z Fundacją na Zielonym w sprawie ochrony danych osobowych można nawiązać poprzez adres poczty elektronicznej fundacja@nazielonym.pl

Twoje dane osobowe, czyli Usługobiorcy przetwarzane są przez nas zgodnie:

 • z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.)
 • ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1).

DANE OSOBOWE

Danymi osobowymi są wszelkie informacje, które mogą Ciebie identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Tobie naszych produktów, czy realizacji naszych usług, NIP. Użyte przez nas słowa „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznaczają wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie).

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z naszego serwisu internetowego www.nazielonym.pl jest dobrowolne, to Ty samodzielnie decydujesz, czy chcesz skorzystać z naszego serwisu oraz usług dostarczanych za jego pośrednictwem. Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem naszego serwisu www.nazielonym.pl jest również dobrowolne, jednak do korzystania z niektórych usług np. przygotowania wyceny – niezbędne jest podanie danych osobowych – o czym jesteś każdorazowo przez nas uprzednio informowany.

Każdy, kto podał nam swoje dane, jako Administratorowi, może zwrócić się o uzyskanie do nich wglądu, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu mamy przesłać dane osobowe. Każdy ma prawo do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Każdy ma prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu.

W Polsce organem nadzorczym jest Państwowy Inspektor Danych Osobowych zgodnie z nowelizacją z dnia 25 maja 2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm).

CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jako Administrator przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy,
 • adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • informacje o Twoich parametrach połączenia (stronę internetową, z której wchodzisz na stronę Administratora; adres IP, datę i czas dostępu; przesłaną ilość danych; informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego). Informacje te służą administrowaniu serwisu, analizie statystyki odwiedzin, rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów serwisu, analizowaniu bezpieczeństwa serwisu. Informacje dotyczące Twojego IP mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, na podstawie obowiązujących przepisów lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas wyłącznie w celach:

 • publikacji dla Ciebie zamieszczonej na naszym serwisie treści,
 • nawiązania kontaktu Tobą: dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Tobą, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego www.nazielonym.pl, na przykład z możliwością przygotowania dla Ciebie informacji o realizowanych przez naszą Fundację projektach społecznych, (przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, adres zamieszkana/siedziby, nr telefonu, adres e-mail),
 • rejestracji Twojej osoby w celu uczestnictwa w danym projekcie społecznym organizowanym przez naszą Fundację – (przetwarzane dane imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP firmy, REGON firmy, adres zamieszkana/siedziby, nr telefonu, adres e-mail),
 • w celach księgowych, tj. potwierdzenia dokonanych przez Ciebie wpłat na cele statutowe naszej Fundacji, w tym również wpłat w organizowanych przez naszą Fundację charytatywnych zbiórkach,
 • w celu realizacji umowy o wolontariacie.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej spółki, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad przewidzianych prawem oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
 • prowadzenie badań i analiz naszego serwisu internetowego, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem celów statutowych naszej Fundacji,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www.nazielonym.pl,
 • wyrażenia przez Ciebie chęci na korzystanie z usługi Newsletter, czyli przesyłania informacji o organizowanych przez naszą Fundację projektach społecznych (imię i nazwisko, adres e-mail),
 • prowadzenia i funkcjonowania serwisu internetowego, w tym zbieranych danych automatycznie w toku Twoich wizyt w naszym serwisie np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • w celu przygotowania dla Ciebie spersonalizowanej oferty dotyczącej organizowanych przez naszą Fundację projektów społecznych, uwzględniając Twoje preferencje w zakresie Twoich potrzeb społecznych (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP komputera).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dane osobowe są dodatkowo zabezpieczone — poprzez pseudonimizację.

Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • przez okres 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych w postaci Twojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, NIPu firmy, adres zamieszkana/siedziby/dostawy, e-mail oraz numeru telefonu – przetwarzanych w celu realizacji rejestracji uczestników w danych projekcie społecznym organizowanym przez naszą Fundację oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem tych celów,
 • przez okres 6 lat— w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy, NIP firmy, adres zamieszkana/siedziby/dostawy, przetwarzanych w celach księgowych i podatkowych,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat w odniesieniu do danych osobowych w postaci imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania/siedziby/dostawy, numeru telefonu, poczty elektronicznej, przetwarzanych w celu doręczenia Ci informacji o organizowanych przez naszą Fundację projektach społecznych,
 • do czasu cofnięcia zgody lub do osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 10 lat w odniesieniu do celu przetwarzania imienia i nazwiska oraz adresu Twojej poczty elektronicznej, w celu realizacji wyrażonej przez Ciebie zgody na korzystanie z usługi Newsletter, czyli przesyłania informacji o projektach społecznych realizowanych przez naszą Fundację, drogą elektroniczną,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez jeden rok w odniesieniu do danych osobowych w postaci Twojego adres IP, nazwa domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, przetwarzanych w celu prowadzenia i funkcjonowania naszego serwisu internetowego www.nazielonym.pl, w tym zbieranych danych automatycznie w toku Twoich wizyt w naszym serwisie.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przetwarzane w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

UDOSTĘPNIANIE i BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Będąc administratorem danych osobowych, podejmujemy i stosujemy najlepsze środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Twoje dane osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer, na którym znajduje się nasz serwis informacyjny, jest obsługiwany przez firmę Kei.pl (KEI.PL Sp. z o. o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, nr KRS: 0000127720, email: bok@kei.pl, tel. 12 262 62 00, fax 12 263 62 00., która zapewnia bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Pragniemy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, lecz wiąże się to wyłącznie z Google LLC, FB w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Jako administrator nie sprzedajemy, nie użyczamy, nie przekazujemy danych osobowych innym osobom lub instytucjom, bez Twojej zgody, chyba że przetwarzane przez nas, jako Administratora, Twoje dane osobowe będą mogły zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa, lub też związane są z prowadzeniem przez nas prawnie uzasadnionym interesem prawnym naszej Fundacji, co wiąże się z przekazaniem danych osobowych.
W naszej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co związane jest z koniecznością przekazania danych osobowych.
Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

 • Administrator,
 • jego wolontariusze lub osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z serwisem internetowym (np. programiści, informatycy, podmioty administrujące i konserwujące system, firmy świadczące dla nas usługi w zakresie marketingu) – w zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, lub przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
  1. TAB2 Adam Nowak,
  2. Google Analitics,
  3. Facebook,
  4. Krzysztof Samełko

Przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem serwisu jako przyszły uczestnik jesteś informowany o konieczności zaznajomienia się i akceptacji naszej polityki prywatności.

TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i przepisów prawa polskiego:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • usunięcia Twoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych (Na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie CSV. W ramach tego prawa możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych, więc zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie),
 • prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania Twoich danych – niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio na adres siedziby naszej Fundacji, tj. na adres Fundacja Na Zielonym z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 35 lub adres e-mail fundacja@nazielonym.pl
 • poprzez złożenie skargi do Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm)

CIASTECZKA COOKIES

Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu podczas odwiedzania naszego serwisu internetowego www.nazielonym.pl. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisu internetowego.
Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Administrator tj. Fundacja Na Zielonym z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 35, KRS: 0000644323, NIP: 6312665741, REGON: 365732269 adres poczty elektronicznej fundacja@nazielonym.pl
Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do Twoich upodobań, oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez Ciebie ze stron internetowych naszego serwisu. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i wyświetlić Ci stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Jako administrator możemy również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób osoby przeglądające nasz serwis korzystają ze stron internetowych tego serwisu. Pozwala to nam na ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te pozwalają również na dostarczanie Ci treści marketingowych i informacyjnych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.
Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy następujące pliki cookies:
a) sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań Usługobiorcy-Klienta serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego Usługobiorcy-Klienta i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
b) stałe – są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami serwisu internetowego przez Usługobiorcę-Klienta. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu poznania sposobu korzystania z serwisu przez Usługobiorcę, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy-Klienta, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.
Administrator korzysta w szczególności z następujących plików cookies:
• cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.nazielonym.pl. Ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
• cookies powiązane są z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który będzie się dzielił treścią z witryny www.nazielonym.pl, w Twojej przeglądarce pojawią się cookies z tamtej witryny),
Jako korzystający z naszego serwisu możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu Usługobiorcy serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym my, jako Administrator przechowywać będziemy informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, jako Administratora, w szczególności wymagających np. logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.
Dane osobowe zbierane przez nas, jako Administratora za pomocą serwisu www.nazielonym.pl podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.
Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową lub za pomocą naszego serwisu internetowego.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Napisz do nas